Jump to content
Sign in to follow this  
Glory

Regulamin Kar

Recommended Posts

REGULAMIN KAR

NOWY REGULAMIN KAR OBOWIĄZUJE OD 01.12.2011r 20.00


Zakładając skargę akceptujesz regulamin kar dostępny tutaj:  http://forum.warofglory.pl/topic/9227-regulamin-kar/ regulamin serwera dostępny tutaj: http://warofglory.pl...p?page_id=terms
Nieznajomość regulaminu nie upoważnia cie do jego łamania.

UWAGA !!! Screen z własnością spota jest ważny tylko 30 minut ! Jeżeli przebywasz na spocie dłużej musisz co 30 minut odnawiać screena z własnością spota !

REGULAMIN SKARG:

1. Administracja ma nielimitowana ilość czasu na rozpatrzenie skargi od momentu wstawienia jej przez gracza. Administracja ma prawo do nierozpatrywania skarg w soboty, niedziele oraz dni świąteczne, co nie oznacza że nie będą one rozpatrywane. Administratorzy nie muszą posiadać Screen Shotow, żeby ukarać gracza !!! Game Masterzy musza posiadac screenshoty na wine danej osoby, lecz nie musi byc na nich widoczne pelne okno rozmowy itp.

2. Karę za skargę mogą nakładać tylko head admini serwera czyt. JULKA i Glory. Reszta ekipy może jedynie pomagać w rozpatrywaniu skarg oraz sugerować własną ocenę, lecz ostateczna decyzja należy do JULKI lub Glorego. Game Masterzy moga natomiast banowac tymczasowo na 24 godziny zarówno konto jak i postac, do czasu wyjasnienia sprawy i podjecia decyzji przez administracje - dotyczy to tylko i wylacznie sytuacji w grze, nie dotyczy skarg złożonych na forum.

3. Screeny ważne są tylko 48 godziny od ich zrobienia !!! Edytowane screeny nie będą brane pod uwagę !!!
Za bezsensowne skargi i nieznajomość regulaminu zakładający będzie otrzymywać 10% warna na forum.
Za skargi sprzeczne z prawda (osoba oskarżona posiada dowody na swoja niewinność), założyciel skargi będzie ukarany zamiast oskarżonego !!!

Wszelkie próby oszustwa, np: podrabianie / przerabianie screenshotow itp beda konczyly sie dozywotnia blokada konta!


4. W skardze mogą się wypowiadać:
- Administrator oraz Game Master.
- Osoba poszkodowana.
- Osoba oskarżona.
- Osoby poza wyżej wymienionymi (inni gracze, których skarga nie dotyczy) będą karani 10% warna na forum!

5. Należy dostosować się o ogólnego wzoru składania skargi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogólny wzór składania Skarg:

Nazwa Tematu: Rodzaj Przewinienia - NICK (osoby na która, składamy skargę).
Poszkodowany: NICK (swojej postaci).
Oskarżony: NICK (osoby, która złamała regulamin).
Powód Skargi: KS, PK, Obraza (w zależności jaki punkt regulaminu został złamany).
Screen Shot'y: (w zależności ile jest wymaganych - 3 punkt Regulaminu Skarg)
1. LINK lub MINATURKA.
2. LINK lub MINATURKA.
3. LINK lub MINATURKA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Do poszczególnych skarg wymagane jest:

A. Spam, przekleństwa, wyzwiska graczy, nękanie, stalking oraz obraza Zespołu War of Glory:
- SS z minimum 10 wersami rozmowy. Obraza na Administracje i Game Masterow nie wymaga pełnego okna rozmowy.

B. Niedozwolone nazwy postaci oraz gildii:
- SS z widocznym Nickiem postaci lub nazwą gildii.

C. Używanie bugów oraz niedozwolonego oprogramowania:
- Materiały pokazujące łamanie danych punktów regulaminu w postaci SS lub nagrany filmik.

D. Handel w rzeczywistości:
- SS z widocznym złamaniem regulaminu.

E. Groźby odnoszące się do życia realnego:
- SS zawierający daną groźbę.

F. Podszywanie się pod członka zespołu War of Glory oraz powoływanie sie na znajomość z administracją:
- SS  na którym pokazane jest łamanie powyższych punktów regulaminu.

G. Utrudnianie eventu:
- Decyzje podejmuje Admin/GM bezpośrednio podczas prowadzenia danego Eventu lub po jego zakończeniu.

TABELA KAR:

I. Rodzaje kar.
1. Ban tymczasowy 20% (warn 20%) - brak kary
2. Ban tymczasowy 40% (warn 40%) - blokada konta na czas 24 godzin (1 dzień)
3. Ban tymczasowy 60% (warn 60%) - blokada konta na czas 72 godzin (3 dni)
4. Ban tymczasowy 8 0% (warn 8 0%) - blokada konta na czas 168 godzin (7 dni)
5. Ban dożywotni 100% (warn 100%) - dożywotnia blokada konta !

II. Odwołania od otrzymanej kary.

Gracz ma prawo odwołać się od decyzji administracji w sprawie nałożonej na niego kary. Jednocześnie musi posiadać twarde dowody oczyszczające go z postawionych mu zarzutów. Tworzenie odwołań gdzie użytkownik nie okaże żadnych dowodów oczyszczających go z postawionych mu zarzutów będzie kończył się warnem forumowym (10%) oraz zwiększeniem kary o 50% ( wyjątek stanowi kara na 24 godziny - tutaj dostaje się kolejne 24h i 10% warna forumowego). Poszkodowany ma 48 godzin na odwołanie się od decyzji administracji. Proszę pamiętać, aby podać informacje jakiego konta i kary (link do skargi) dotyczy odwołanie. Odwołania pod tym adresem: http://warofglory.dk...m/85-odwolania/

III. Lista Przewinień i Kar.

1. Spam.
Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier.
Kara od 10% do 100% warn.

2. Przekleństwa i wyzwiska (w każdy możliwy sposób czyt. /post, pm, itp). Nie dotyczy spraw guild i guild alliance.
a) kierowane bezpośrednio do innego gracza.
Kara od 10% do 100% warn.
b)nagminne przekleństwa/ wulgaryzmy nie kierowane do gracza/graczy (minimum 3 przekleństwa/ wyzwiska). 
Kara od 10% do 100% warn.

c) obraza rodziny (graczy i AT), wyzwiska w strone rodziców itp.
Kara od 10% do 100% warn.
d) obraza zespołu War of Glory.
Kara od 10% do 100% warn.

3. Niedozwolone nazwy postaci oraz gildii.
Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci oraz gildii jest zabronione.
Kara 100% warn. Istnieje możliwość odblokowania konta po zobowiązaniu się poszkodowanego do usunięcia postaci lub gildii.

4. Używanie bugów.
Świadome wykorzystywanie błędów w celu zyskania korzyści w grze jest zabronione.
Kara od 20% warn.

5. Używanie niedozwolonego oprogramowania czyt. hacki/cheaty wszelkiego rodzaju, ataki na serwer, dupowanie itp oraz wszelkiego rodzaju ogłoszenia sprzedaży tych programów, groźby zniszczenia, spowodowania szkód, używanie modyfikacji clienta, uzywanie innego clienta niz oficjalny.
Kara od 20% warn.

6. Handel w rzeczywistości.
Na serwerze War of Glory obowiązuje zakaz sprzedaży kont / itemów w zamian za korzyści majątkowe.
Kara 100% warn.

7. Groźby odnoszące się do życia realnego.
Wszelkie groźby kierowane pod adresem gracza/graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione.
Kara od 20% warn.

8. Podszywanie się pod członka zespołu War of Glory.
Podszywanie się pod jakiegokolwiek z członków Zespołu War of Glory w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione. Dotyczy to również wszelkich wymuszeń pod pretekstem znajomości członka Zespołu lub w jakikolwiek inny sposób sugerującego jednoznacznie, że jest to postać uprzywilejowana.
Kara 100% warn.

9. Powoływanie sie na znajomość z administracją.
Powoływanie się na znajomość z administracja jest zakazane.
Kara od 20% warn.

10. Utrudnianie eventu.
Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione.
Kara 20% warn oraz możliwa blokada konta na 24 godziny! (w zaleznosci od decyzji AT lub GMa).

11. PK (Player Killer).
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS (PK dozwolone)
Kara 20% warn.

12. KS (Kill Steal).
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS (KS dozwolone)

13. Golden moby oraz Event Bossy (Selupan, Kundun, Medusa, Lord Silvester itp).
a) Sub PvP - PK i KS mobów dozwolone.

b)Sub NPvP , Vip - PK i KS mobów dozwolone.
Kara 20% warn.

14. Event Bossy (MayaHand, Nightmare).
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS - PK i KS mobów dozwolone.

15. Uporczywe nękanie innej osoby, jej rodziny lub naruszenie jej prywatności (stalking).
Kara od 20% do 100% warn.

16. Chat Ban - na serwerze Administracja oraz Game Masterzy  maja prawo nakladac kary w postaci chat bana za niekulturalne zachowanie, spamowanie, wyzwiska, obrazy, wulgaryzmy itp.
Kara od 30 minut do 72 godzin.

W przypadku skrajnych wulgaryzmów czy obrażania innego gracza Administracja lub Game Masterzy mają prawo nałożyć karę od 12 do 24h czat bana z dodatkowym, 10% warnem. Jeżeli za powyższe przewinienie zostanie złożona i pozytywnie rozpatrzona skarga wnioskowana przez gracza, warn może wzrosąć od 20 do 100%.

Zakaz kopiowania i rozpowszechniania regulaminu bez zgody autora.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

PENALTY REGULATIONS

THE NEW PENALTY REGULATIONS APPLY FROM 01.12.2011 20.00

ATTENTION !!!  Screen with the property is only valid for 30 minutes!  If you stay on the spot, you have to renew the screen with every 30 minutes!  

RULES OF COMPLAINTS:

1. Administration has an unlimited amount of time to review the complaint from the moment the player inserts it.  The administration has no complaints on Saturday and Sunday and public holidays .  Administrators do not need to have Screen Shots to punish the player !!!  Game Masters must have wine screenshots of the given person, but they do not need to have a full conversation window, etc. 

2. Complaint penalties JULKA and Glory.  Game Masters can, on the other hand, for the worst case in the system forum.  

3. Screenshots are valid 48 hours from doing them !!!  Edited screenshots will not be considered !!!
For nonsensical complaints and ignorance of the regulations, the assumption will receive 10% of the varna in the forum. For complaints contrary to the truth (the accused person has evidence of his innocence), the founder of the complaint will be punished.


Any attempts of fraud, e.g. counterfeiting / modify screenshots, etc. will end lifelong account lockout!

4. In the complaint, you can say:
- Administrator and Game Master.  
- Injured victim.  
- Person accused.  
- Persons outside the above-mentioned (other players not affected by the complaint) will be punished with 10% warna on the forum!  

5. Adhere to the general rule of complaint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
General pattern for Complaints: 

Name of the Subject:  Type of Offense - NICK (the person we are complaining about).  
Injured:  NICK (your character).  
Accused:  NICK (the person who broke the rules).  
Reason for Complaint:  KS, PK,  Obraza (click on which is the point of the regulation was broken).  
Screen Shots:  (depending on how much is required - 3rd point of the Rules of Complaints)
1.  LINK or MINI.  
2.  LINK or MINI.  
3.  LINK or MINI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. The following complaints are required for individual complaints: 

A. Spam, curses, insults of players, harassment, stalking and  insults of the War of Glory Team  :
- SS with a minimum of 10 lines of conversation.  An insult to Administration and Game Master does not require a full conversation window.  

B. Prohibited names of characters and guilds:
- SS with visible. Nick character or guild name.  

C. Use of bugs and unlicensed software:
- SS SS recording or recording video.  

D. Trade in reality:
- SS with visible breaking of regulations.  

E. Threats related to real life:
- SS containing a given threat. 

F. Impersonating a member of the War of Glory team and referring to the knowledge of the administration:
- SS at which is breaking the above points of the regulations.  

G. Obstruction of the event:
- Decisions are made by the GM / GM during the event or end of it.  

PENALTY TABLE:

I. Types of penalties.  
1. Temporary ban 20% (warn 20%) - no penalty  
2. Temporary ban 40% (warn 40%) - account blocking for 24 hours (1 day)  
3. Temporary ban 60% (warn 60%) - account blocking for 72 hours (3 days)
4. Temporary ban 8 0% (warn 8 0%) - account blocking for 168 hours (7 days)  
5. Lifetime ban 100% (warn 100%) - lifetime account blockage!  

II.  Appeals against the penalty received.

The player has the right to appeal against the penalty imposed on him.  At the same time, he must have hard evidence.  Appe appe cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle cle Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating Creating forum get).  The victim has 48 hours to appeal against the administration.  Please note that the appeal is to the appeal and the penalties (link to the complaint).  Appeals at this address:  http: //warofglory.dk...m/85-odwolania/  

III.  List of Offenses and Penalties 

1. Spam.
Spamming, ie sending unwanted messages, is forbidden.  It also applies to the advertising of other websites.  
Penalty from 10% to 100% warn.  

2.  Curses and insults (in every possible way, reading / post, pm, etc.)  .  Does not apply to guild and guild alliance.  
a) directed directly to another player.  
Penalty from 10% to 100% warn.  
b) nagminne przekleństwa / vulgarity not directed to the player / players (minimum 3 curses / insults). 
Penalty from 10% to 100% warn.  

c) offense of family (players and AT), insults towards parents, etc.  
Penalty from 10% to 100% warn. 
d) insult of the War of Glory team.
Penalty from 10% to 100% warn.  

3. Illegal character and guild names.  
The use of vulgar, offensive or unethical names of characters and guilds is prohibited.  
Penalty 100% warn.  It is possible to unblock the account of the guild.  

4. Using bugs.  
Conscious use of errors in order to gain benefits.  
Penalty from 20% warn.  

5. Using unlicensed software to read hacks / cheats of any kind, attacks on the server, duplication etc. any any any and announcement and announcement and and and and and and and, damage any kind and, damage any and and.  
Penalty from 20% warn. 

6. Trade in reality.
The War of Glory server is prohibited from selling accounts / items in exchange for property benefits.  
Penalty 100% warn.  

7.  Threats relating to real life.  
Any threats directed at the player / players about real life are strictly prohibited.  
Penalty from 20% warn.  

8. Impersonating a member of the War of Glory team.  
Impersonating any member of the War of Glory Team.  This also applies to any other element of the project. This is a privileged form.  
Penalty 100% warn.  

9. Referring to the knowledge of the administration.
Recourse to the knowledge of the administration is prohibited.  
Penalty from 20% warn.  

10.  Obstruction of the event.  
Deliberate obstruction of the event, despite GM warnings, is forbidden.  
20% warn penalty and possible account blocking for 24 hours!  (stay on AT or GM decision).  

11. PK (Player Killer).  
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS(PK allowed)  

12  .  KS (Kill Steal).  
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS (KS allowed)

13. Golden mobs and Event Bossy (Selupan, Kundun, Medusa, Lord Silvester etc).  
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS - PK and KS mobs allowed.  

14. Bossy Event (MayaHand, Nightmare).  
a) Sub PvP, NPvP, Vip, CS - PK and KS mobs allowed.

15. Persistent harassment of another person, her family violation of her privacy (stalking).  
Penalty from 20% to 100% warn.

 

16. Chat Ban - on the server Administration and Game Masters have the right to impose penalties in the form of ban ban for non-cultural behavior, spamming, insults, images, profanity, etc.  
Penalty from 30 minutes to 72 hours.

 

In the case of the extreme vulgarisms or the insults of another 10% warn.  The warn may increase from 20 to 100%.  

No copying and the author's consent.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poprawiony regulamin wchodzi w zycie z dniem 16.04.2020r od godziny 00:45!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.