Jump to content
Sign in to follow this  
Glory

Regulamin Castle Siege!

Recommended Posts

Regulamin Castle Siege obowiazuje od 14.01.2018r

1. Castle Siege uznaje sie za ważne jeżeli trwa minimum 30 minut.

2. Jezeli w ciagu pierwszych 30 minut nastapi crash serwera, Castle Siege zostanie wznowione od nowa. Zamek bedzie posiadac gildia, ktora broniła (przejęła) zamek przed wystąpieniem crasha. 

Jeżeli po wznowieniu eventu zamek posiada inna gildia, bedzie musiala go oddac, czyli umożliwić jego bezproblemowe przejecie przez gildie, ktora bronila go przed wystapieniem problemu.

3. Castle Siege zostanie wzniowione na czas jaki pozostal przed przerwaniem eventu.

4. Jezeli Castle Siege trwalo ponad 30 minut, a nastapi crash nie bedzie powtórki a zamek dostanie gildia, ktora byla w jego posiadaniu przed crashem.

5. Jezeli nie bedzie mnie podczas eventu, a wystapi crash w pierwszych 30 minutach, zamek przejdzie w rece gildii AdminS.

6. Castle Siege trwa tak długo jak pokazuje zegar, ktory odlicza czas do zakończenia eventu w grze. Wyjatkiem jest sytuacja w ktorej gildia atakujaca wykazuje brak aktywnosci. Jezeli gildia atakujaca nie nabije w ciagu 30 minut ani jednej sekundy na koronie, Castle Siege na prosbe Guild Mastera gildii , ktora w danej chwili ma zamek moze zostac zakonczone (nie musi jezeli widac ze cos sie dzieje na CSie, gildia probuje atakowac itp), a zamek pozostanie w rekach gildii broniacej. Oczywiscie wczesniejsze zakonczenie Castle Siege  moze miec miejsce tylko kiedy Admin bedzie Online na serwerze. Jezeli Admina nie bedzie Castle Siege trwa do konca czasu eventu.

7. "Ucieczka" czyli przenoszenie sie do map Crywolf oraz LOT Guild Mastera (w kazdy mozliwy sposob) po nabicu sobie czasu na koronie surowo zakazane, w takiej sytuacji Aministrator lub Game Master ma prawo dac takiej osobie disconnect !

8. Osoby, ktorych gildie nie biora udzialu w CSie lub nie posiadaja gildii proszone sa o nie  przeszkadzanie w evencie. Natarczywe przeszkadzanie bedzie karane warnem, lub banem, uprzednio disconnectem.

9. Zakaz przetrzymywania (blokowania) stampa przez inna gildie! w celu pomocy gildii broniacej zamek w utrzymaniu go. Taka osoba dostanie disconnect, a nastepnie blokade konta (blokada zalezna jest od szkodliwosci czynu).

 

ENGLISH:
 

Castle Siege Regulations have been in force since January 14, 2018

1. Castle Siege is considered valid if it lasts a minimum of 30 minutes.

2. If a server crash occurs within the first 30 minutes, Castle Siege will restart from the beginning. The castle will be owned by a guild who defended (took over) the castle before the occurrence of crash.

If after the resumption of the event the castle has another guild, it will have to give it back, i.e. enable it to be taken over by the guild without problems, which defended it against the problem.

3. Castle Siege will be resumed for the time remaining before the event is interrupted.

4. If Castle Siege lasted more than 30 minutes, and the crash will not happen again and the castle will get the guild that was in his possession before the crash.

5. If I am not present during the event and there is a crash in the first 30 minutes, the castle will pass into the hands of the AdminS guild.

6. Castle Siege lasts as long as it shows a clock that counts down to the end of the in-game event. The exception is when the attacking guild is inactive. If the attacking guild does not shoot a crown in 30 minutes, Castle Siege at the request of the guild master who currently has the castle can be ended (it does not have to see if something is happening on the CS, the guild tries to attack, etc.), and the castle will remain in the hands of the defending guild. Of course, early termination of Castle Siege can only take place when Admin is online on the server. If Admin is not there, Castle Siege will last until the end of the event.

7. "Escape" or moving to the Crywolf and LOT Guild Master maps (in every possible way) after gaining time on the crown strictly forbidden, in such a situation Aministrator or Game Master has the right to give such a person disconnect!

8. People whose guilds do not participate in CS or do not have a guild are asked not to interrupt the event. Obtrusive interference will be punished with a warn or ban, previously disconnect.

9. Prohibition of keeping (blocking) stamps by other guilds! to help the guild defending the castle maintain it. Such a person will get disconnect and then block the account (the blockage depends on the harmfulness of the act).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.